Ağaköy Lakapları.

Paylaş
 

Osman KİBAR Çıkış için/son eklemeli 01.01.2012 AĞAKÖY LAKAPLARI LAKAPLAR ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ Kendi Yayını Osman Kibar Ağaköy Lakapları Lakaplar Üzerine Bir Tasnif Denemesi Kendi Yayını Biga Temmuz, 2011 Musahhih Bünyamin Çoban Kapak Ali Gezer Arka kapak foto Adil Akarsu Baskı Gönül Pınarı Sanat Kültür Üretim Merkezi İçindekiler Önsöz 5 I. Giriş 7 II. İnceleme […]

Osman KİBAR

Çıkış için/son eklemeli 01.01.2012

AĞAKÖY LAKAPLARI

LAKAPLAR ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ

Kendi Yayını

Osman Kibar

Ağaköy Lakapları

Lakaplar Üzerine Bir Tasnif Denemesi

Kendi Yayını

Biga

Temmuz, 2011

Musahhih

Bünyamin Çoban

Kapak

Ali Gezer

Arka kapak foto

Adil Akarsu

Baskı

Gönül Pınarı Sanat Kültür Üretim Merkezi

İçindekiler

Önsöz 5

I. Giriş 7

II. İnceleme 19

III. Ağaköy’deki Kişi Adları Üzerine

Kısa Bir Değerlendirme 29

IV. Sonuç 31

V. Sözlük/Tasnif 33

Aziz Dostum merhum Mehmet Ocak için…

ÖNSÖZ

Bu kitapçık lakaplar üzerine yapılmış bir dar alan çalışmasıdır ve Ağaköy’deki (Çanakkale-Biga) lakapları incelemek amaç edinilmiştir.

Belli bir temsil kimliği olan lakaplar, çoğu kere kişi adı yerine kullanılmakta ve belli bir tanıtım takdim ihtiyacına cevap vermektedir. Ayrıca lakap takma ve lakap kullanmanın belli bir sosyal psikolojik tatmin ürettiği söylenebilir. Yergi ve kusur bildiren lakapların muhataplarında rahatsızlık uyandıracağı tahmini epey gerçekçidir, bunun yanında pek çok lakabın övgü yüceltme bildirimli olduğunu da kaydetmeliyiz.

Lakaplar, kişi adı ve soyadına rağmen yeni ortaya çıkmış basit dil malzemesi değildir. Tarihi ve sosyal bir karşılığı vardır. Lakaplar dilin ifade kabiliyetlerinden biri olarak görülmelidir. Bu yönüyle dilciler için karşı konulmaz bir çekim alanı olmak gerekir.

Bu mütavazı kitapçığın giriş bölümünde lakap kavramı ve ilgili terminoloji verilmiştir. İnceleme bölümünde Ağaköy’deki lakapların tür, dağılım ve ifade özellikleri üzerinde durulmuştur. Sonuç bölümünde ise varılan kanaatler dile getirilmiştir. Sözlük/Tasnif, son bölüm olarak düzenlenmiş ve lakap malzemesi sözlük sırasına göre ve/fakat aile-sülale bütünlüğü içinde tasnife tâbi tutulmuştur.

Elinizdeki kitapçık lakaplar üzerine bir tasnif denemesidir, bu yönüyle içinde bazı eksik ve bilgi yanlışı barındırması muhtemeldir. Binaenaleyh, gayret bizden başarı ise Allah’tandır.

Osman Kibar

I. GİRİŞ

Takma ad karşılığı olan lakaplar kültürümüzde çok yaygındır ve belli bir temsil kimliğine sahiptir. Köy kasaba gibi küçük yerleşim birimlerinde; kapalı topluluklar, meslek zümreleri, cemaatler, öğrenci grubu veya hapisânelerde nerdeyse herkesin bir lakabı vardır ve gerçek ad yerine kullanılır.

İnsanlar özellikle gençlik yıllarından itibaren bir lakapla anılmaya başlanır ve bunun iyi ve güzel olması beklenir. Lakaplar olumlu olumsuz bildirimleriyle kişi ve ailelerin beceri huy meslek fizik özelliği veya iz bırakan anılarıyla ilgilidir. Çocukluk çağında lakap edinenler azdır, orta yaş dönemine gelindiğinde çoğu lakap sabitlenir.

Soyadı geleneği bulunmayan eski kültürümüzde lakaplar çok yaygındı. Çocuklara iki ad verilmesi de bundandır. Bunun yanında, aynı adı taşıyanları ayırmak için, lakap, ünvan, soy ve sülale adı birlikte kullanılmıştır.

Mansıp, uhde, mertebe ve ünvan sınıfındaki ‘bilgi-ad’lar, hitap ve lakaptan farklıdır. Bunlar meslekî geçici adlandırmadır; nezâket ve itibârî benzetmelere dayanan ünvanlar gibi değildir. Bunun yanında hacı, hâfız, hoca gibi istek veya çalışmayla sahip olunan ünvanlar da vardır.

Lakap, kişiye başkaları tarafından verilen, atfedilen takma adtır. İstisna olarak kişi kendisine belli bir lakabın takılmasını isteyebilir, bunu açıklayıp teşvik edebilir ya da ortamını hazırlayabilir. Kimi zaman da lakap rahatsız edici olabilir. Kişinin rızası dışında ortaya çıkan lakaplarda bu risk vardır. Bu durumda ve istemediği halde lakap da onunla yaşayıp gidecektir, hatta ölümünden sonra izleyen nesil/ler boyu varlığını sürdürecektir. Lakaplarda yaygınlık ve devamlılık unsurunun sosyal karşılığı budur. Öyleyse lakap takarken ve kullanırken kişilik haklarına dikkat edilmelidir diyebiliriz. Rahatsızlık uyandırıcı rencide edici kınayıcı aşağılayıcı utançlı ayıplı müstehcen sözlerden lakap üretmek ve kullanmak kişi hakları kapsamında değerlendirilir, dinî yönden ise kul hakkı tanımına girer.

İslam geleneğinde ad takma

Allah(cc) insanlardan vakâr, edep, terbiye ve görgü kurallarına uygun yaşamalarını ister, kötü ad takmayı ve insanların adlarıyla alay etmeyi yasaklar. Kuran-ı Kerim’de Kötü lakaplarla sataşıp atışmayınbuyrulmuştur.

Kötü ad takma yasaklanmıştır, güzel ad takma ise Allah Rasûlü’nün bir sünnetidir. O, Hazret-i Ali’ye ebu-turâb (toprağın babası) biçiminde; diğer sahâbelerle ilgili olarak da ebu-hureyre (kedilerin babası) veebu-umayr (kuşların babası) gibi güzel adlar takmıştır.

Lakaplarla ilgili terimler

Lakap

Lakap Arapça bir kelimedir ve takma ad demektir; çokluk biçimi elkâp’tır. Lakabın oluşumunda nispet (atıf), mansıp (resmî ünvan, makam), uhde (sorumluluk alanı), mertebe (sosyal statü), âidiyet, mensubiyet, şahsiyet özelliği, yer vb. başlıca unsurlar öne çıkar.

Biga yöresi ve Ağaköy ağzında lakap kelimesi lāp biçiminde söylenir.

Mahlas

Kişinin kendi istek ve seçimine bağlı olarak belirlenen bir takma adtır. Edebî gelenekte çok yaygındır. Türkçe olanlar yanında, daha çok yabancı kelimelerle ve nispet ekiyle kurulur: bayramî, dadaloğlu, karacaoğlan, köroğlu, yalnız ozan, yetik ozan; avnî, bâkî, dâî, fuzûlî, muhubbî, murâdî, neşrî, peçevî, seyrânî, reyhânî, zihnî…

Müstear isim

Mahlas ile aynı görevdedir. Daha çok yazar, gazeteci ve sanatçılarda (oyuncu, şarkıcı, türkücü) görülür. Birden çok müstear isim kullanılabilir.

Kod adı

Müstear isim karşılığı ve aynı görevde olmasına rağmen, daha çok istihbarat ve yeraltı faaliyeti gösteren kişi ve kurumlarca tartışmalı yasalara karşı bir önlem olarak kullanılır. Belge düzenlenmesinde ise sayı (rakam) biçiminde gösterilir.

Soyad

Bugün Türkiye’de birçok Türk için soyadın bir anlam ve değeri yoktur. Soyadın resmî işler dışında sosyal hayatta bir temsil kimliği ve temsil gücü bulunmaz. Numara ve kodlamanın ötesinde bir değer de ifade etmiyor. Yakın geçmişte soyadı verilirken (çünkü almaya fiilî engeller konmuştu), aşiret yapısını koruyan bazı topluluklar, zengin ve nufûzlu aileler geçerli lakaplarını -azınlıklar mevcut soyadlarını- soyad olarak alabildi. Diğerleri -bütün bir halk- kâtiplerin insaf ve zevk tercihine bırakılmıştı (Bir kâtibin birikimi, kültür ve edebî zevki ne olabilecekse!) İşte, Türkiye’de bugünkü soyadı manzarası böyle ortaya çıktı.

Sistemin seçkinleri ve batı terminolojisini tanıyan birkaç bin entelektüel, soyadı alırken taklit, tercüme psikolojisi veya tarama yolunu izledi.

Taklit, Batı dillerinde kullanılan soyadların Türkçe karşılığını tespit tercüme, ad veya lakabın Türkçe çevirisini almak, tarama ise ET eserlerden ölü kelime ve kavram devşirmek biçiminde ortaya çıktı. Köylerde batu, ediz, inal, kür gibi soyadların pek görülmeyişi bu durumla ilgilidir.

Yaşananı sosyo-kültürel bir kırılma ve olmuş bitmiş(!) bir köksüzlük karmaşası (anomi) biçiminde değerlendirmek mümkündür. Bu karışıklık sırasında, gelenekli yapıya sahip birkaç bin aile beritan, bucak,hocaoğlu, müderrisoğlu, şeyhoğlu, tepedelenlioğlu gibi âidiyet bildiren soyadlar alabildi.

Soyadlar ruhsuz, psikolojisi çarpık ve âidiyet yönü temelsiz olduğu için değiştirilmesi kişi adlarına göre daha kolaydır. Onun için Türkiye’de ad değiştirene az, soyad değiştirene çok rastlanır. Adını değiştiren -eğer mâkul bir sebep yoksa- kınanırken soyad değiştirmeyi kimse ciddîye almaz. Belki de kurtuldu diye sevinenler çıkabilir. Çünkü bizim soyadı hikâyemiz, komiklikler galerisindeki utançlı ve garip tablo adları gibidir.

Çevremizde soyadıyla övünüp gururlanan insan göremeyişimizin sebebini derinlerde aramaya gerek yok, bu satırların yazarı da soyadından övünç duyamamış ve kendi geçmişiyle ilgili bir âidiyet kuramamıştır.

Başka kültürlerde de garip soyadlara rastlamak mümkündür fakat bunun bir geleneğin yansıması olduğu bilinir. Türkiye’deki ise sözde ideolojik bir sapkınlığın bugüne taşıdığı ve vazgeçilmesi -teknik olarak- zor bir tuhaflıktır.

Basın yayın alanında siyasîlerin soyadıyla anılması batı kültürünün etkisiyle ortaya çıkmış bir sapmadır. Ayrıca bir Türkün kendini soyadıyla tanıtması görgüsüzlüğün ötesinde karşısındakine bir hakaret olarak değerlendirilir. Bu durum, yabancılaşma ve egzantrik bir sapmadır.

Yabancı ülkelerde azınlık olarak yaşayan Türklerin çoğu, soyad olarak kişi adı kullanmaktadır (Hatice Süleyman, Nîmetullah Hâfız, Sâdık Ahmet)

Kimi zaman da o ülkenin gelenek veya baskısıyla soyad olarak kullanılan adın sonuna oğlu anlamında (Slav dillerinde ev, of, ov, iç, viç; Farsça zâde) bir ekleme yapıldığı görülmektedir (Naim Süleymanof, Haydar Muttalibov, Şükrü Veliyev, Aliya İzzetbegoviç, Ramazan Haliloviç; Bahtiyâr Vahapzâde, Rüstem Şirinzâde…)

1987-1988 yıllarında Bulgaristan’daki komünist rejim diktatörü Tudor Jivkov’un estirdiği baskı ve kıyımı saymazsak -ki mezar taşlarındaki İslâmî adlar bile kazınmıştı- geçen yüzyılı tutsak olarak yaşamış Türklerin, İslâm kökenli ad ve soyad konusunda Türkiye’ye göre daha şanslı bir konumda bulundukları söylenebilir.

Türkiye’deki yaygın soyadları:

çelik (842 bin), demir (973 bin), kaya (1 mil. 38 bin), şahin (876 bin), yılmaz (1 mil. 509 bin)

Lakaplarda amaç

Geleneğe bağlı olarak şekillenme

Övgü

Yergi

Tanıtım tercihi

Lakaplarda oluşum

Kişi adlarının lakaplaşması

Eşya (malzeme, âlet) adlarının lakaplaşması

Özellik bildiren adların (sıfat) lakaplaşması

Âidiyet

Yakıştırma

İsteğe bağlı

Lakapların kelime kaynağı

Kişi adları: Ağaköy’deki lakapların çoğu kişi adıyla ve çokluk çekimli olarak kurulmuştur (kerimālā, māremlē, şefket…)

abba : köse abba, nasıf abba, pelvan abba

abu : āfet abu, firdes abu, zînep abu

acı (hacı) : acılā, acı māmıt, bayrak acı

aga : ākif aga, dāvıt aga, remzi aga

ağa : aptişā, kâzımā, üsmenā

anne : ak anne, manav anne, tatar anne

deli : deliā, deli ibrām, deli mıstafa

gelin : anife gelin, ava gelin, dilsiz gelin, fettāniye gelin, zînep gelin

kara : kara ali, kara mēmet, kara sali

koca : koca ibrām, koca ismēl, koca yusuf

küçük : küçük asan, küçük mēmet, küçük sālim

Lakap oluşmasına etki eden faktörler

Doğumla gelen lakaplar (âidiyet): Sülale/aile lakapları

Meslek, beceri, statü, tavır, olay: belber ali, süpürgeci sālim

Şahsi özellik (vücut, karakter): çolak kadir, pelvan āşe, topal alibrām

Övgü-yergiyle ilgili lakaplar: güzel emne, yantirik

Huy, mizaç, mimik, imaj, atıf vb. : deli mıstafa

Kişi adıyla ilgili lakaplar: amiş abba, meti, mıstın āmet, osi, ürküş abu

Soyadıyla ilgili lakaplar: ateşlē, bayraktarlā, köse

Lakapların kullanımı (Tanımlama, takdim)

Sülaleden bahsederken lakap aynen kullanılır.

Kişiden bahsederken,

a. Sülale lakabına atıf biçiminde:

kırcalılān asan, küçük mēmetlēn ali

b. Doğrudan bildirim olarak:

aptiş aga, çete, kamacı, topal alibrām

c. Kadının kocasına nispetle:

yavaş kerim kā’sı (Yavaş Kerim’in karısı)

Lakaplarda işleyiş

Aynı lakabı taşıyan sülale içinde kardeş veya yeğenler değişik lakapla anılabilir (bkz. İnceleme bölümü).

Bazen meslek adı lakap olarak öne çıkar. Kimi zaman da sülale lakabı baskın olabilir, yani meslek adı her zaman belirleyici değildir.

remler sülalesi üç kuşaktır demir -ardından kaporta- işi yapmasına ve “demir” soyadı taşımasına rağmen sülale lakabını korumuştur. Keza “ocak” soyadına sahip ve yine demir/kaporta işi yapan aile “selimālā” olarak anılmaya devam etmektedir.

Ağaköy’de sülale ve aile yapısı

Sülale, Arapça bir kelimedir ve “soy” anlamına gelir. Çocuklar ve torunlar “sülb” ile ilgilidir, eş anlamlısı zürriyet’tir.

Aile de Arapça bir kelimedir ve “ocak; familya, ehl-i beyt, hânedân, iyâl” anlamındadır. Eşler (ana baba) ve çocuklardan oluşan en küçük sosyal yapı olarak tanımlanır. Biga yöresinde aile, bazen sadece kadın karşılığı kullanılır. Evli bir erkek karısına atfen “ailem” der. Geniş anlamda aile tanımına dede nine amca/lar da girer.

Lakaplarda yaygınlık ve devamlılık unsuru sülale temeline dayalıdır, bunu aile izler. Şahsi tutum, çoğu zaman üçüncü sırada yer almaktadır.

Biga yöresinde olduğu gibi Ağaköy’de de boy, oymak; aşiret yapısı yoktur. Sosyal âidiyet birimi olarak sülaleden söz edilebilir. Günümüzde sülale de yerini aileye bırakmış gibidir. Yörede soyadı üzerinden ciddi bir âidiyet tavrı görülmez.

Hitap ünvan lakap ilişkisi

Hitap-ünvan biçimlerinin lakap olarak belirdiği görülür. Ağaköy’de erkekler için “aga/ ağa, abba”, kadınlar için “abu, anne (nine)” hitabı çoğu kişiye -adıyla birlikte- lakap olmuştur (ibrām aga, şefket aga; kurdanne, pelvan abba; pēmbe abu, tatar anne, zînep abu, zöre abu).

Türkçede lakaplar (ünvan sıfatları) adtan önce gelir (boz asan, kara ali, kopuk üsēn, kâye ismēl, kuru neşat; paşa islam).

Terim olarak kullanılan ünvanlar ise adtan sonra gelir (akkı çavış, rāsim onbaşı).

Ağaköy’deki diğer hitap biçimleri

Erkeklerarası hitap : āretlik, artlik

Kadınlararası hitap : āret, kardaş, kardeş, ayolcāzım, ūcāzım, mari, gülüm, şekerim, canım

Kadından kocasına : adam, bizimki

Kocasından kadına : āyile (aile), bizimkisi, karı, mari, kā, (h)āne sābi

Kaynanasına : kayna, kız anası, analık

Kaynatasına : buba, kaynata

Büyüklerden çocuklara: dudu, dudum, gülüm, kereta, kızanım, minim, şekerim, yavrım

Anneden çocuğa : çocūm, kızanım, kızım, m’annem (be+annem), ōlum, yavrım

Babadan çocuğa : çocūm, ōlum; kızım

Diğerleri : koca anne (anne veya babanın ninesi), sütba (süt baba/dede), sütne (süt nine/anne)

Çocuk hitapları

Anneye : nine, nina (“ana” yaygın değildir).

Babaya : buba, bıba

Kardeşlere : dudu, dudum, duducūm; aga, ābi; abu

Dedeye : abba, appa

Nineye : anne

Anneanneye : uzak anne

Anne-dedeye : uzak abba

Diğerleri : amca, dayı, ala, tete, tîze

Ağaköy’ün kısa tarihçesi

Bu kısa girişten sonra Ağaköy’le ilgili kısa bir bilgi verelim.

Ağaköy Biga’ya 10 km. uzaklıkta, Çanakkale yolu üzerinde bulunan bir göçmen köyüdür.

XVII. yy. başında Karesi yöresi (Balıkesir) Balya Kazâsı Arabacı, Değirmenci, Mancılık ve Deller Yörükleri padişah fermanıyla Bulgaristan Razgrad Umurfakıh Köyü’ne (Umurköy) uç olarak yerleştirilmiştir. Köyün soy geçmişi Kayı Boyu Karakeçeli oymağına dayanmaktadır.

1293 (1877-1878) Plevne Savaşı ardınca Balkanlardan bu yöreye yoğun bir geri dönüş yaşanmıştır. Rus ve Bulgar soykırımından kaçan yüzbinlerce Müslüman göç yolunda yaşlı ve çocuk cesedi bırakarak şimdiki yerlerine ulaşabilmiştir. İşte Hamidiye de bunlardan biridir ve köyün yerleşim tarihi 1295’tir (1879). Sultan II. Abdulhamid’e atfen verilen Hamidiye adı, sebep gösterilmeden 1943 yılında Ağaköy olarak değiştirilmiştir.

Rûmî 1293 yılında göç edildiği için köy halkı “doksanüç muhâciri” olarak anılır. Umurfakıh’tan ilk olarak altmış hane konmuş, izleyen göç dalgasıyla köyün nüfusu artmıştır. Son sayıma göre köyün nüfusu 1800’dür.

 II. İNCELEME

Lakapların kuruluşu

a.Tekli lakaplar

ākif aga, kara sali, kurdāmet…

b.Çoklu lakaplar

-lā/-lē, -nā/-nē (-lar/-ler) mensubiyet bildirimiyle kurulur: kara asannā, kırcalılā, mēmetlēn alilē, sālimālā

Lakaplarda devamlılık

a. Dede (uzak geçmiş) lakabını sürdürenler

Sülale olarak : āmet çavışlā, amişlē, niyazilē, yāyalā

Kişi olarak : Osman Yavaş, dedesi Osman Kuru’nun lakabı olan kuru osman’la anılmaktadır.

b. Nine-anne lakabıyla anılanlar

Sülale olarak : fēziyelē, kırcalılā, nāziyelē, zekiyelē

Kişi olarak : Fatma Avcı, annesi Zekiye Sezen’e atıfla zekiye fatme diye anılmaktadır.

Mustafa Yılan, annesi Naziye Yılan’a atıfla nāziye mıstafa diye anılmaktadır.

Yusuf Avcı, annesi Fatma Avcı’ya (kırcalı anne) atıfla kırcalı yusuf diye anılmaktadır.

c. Baba lakabıyla anılanlar

Sülale olarak : kerimālā, metilē, mıkalā

Kişi olarak : Salim Akkaya, aynı adı taşıyan babalığı Salim Akkaya’ya (süpürgeci sālim) atıfla süpürgeci sālim diye anılmaktadır.

d. Ağabey lakabıyla anılanlar

Mehmet Özkan, ağabeyi Muhittin Özkan’a (arabi) atıfla arabi diye anılmaktadır.

Osman Akça, ağabeyi Hasan Akça’ya (asan komşu) atıfla osman komşu diye anılmaktadır.

e. Kocasının lakabıyla anılanlar

alismol anne, kerimā anne, kibar anne, nasıf anne

f. Karısının (kaynata) lakabıyla anılanlar

kuru mēmet, yavaş kerim

g. Kendi lakabını edinenler

ali usta, çamır, çete, çetin, fāri usta, kamacı…

Aynı sülalede görülen II. lakaplar

acılā; küçük acılā, ömer çavışlā

ateş āmetlē; ateş asannā

atiplē; deliālā, kırcalılā, koca salimlē, korcu üsennē, rāyimālā

balcılā; mikeremlē

bayraktarlā; māremlē

kurulā; yavaşlā

uzunnā; kör alilē

Aynı lakabı taşıyanlar

a. Kişi

belber ali (Ali Sezen, Halil Sezen)

deli mıstafa (Mustafa Akça, Mustafa Bayrak)

deliā (Mustafa Avcı, Mustafa Bayrak)

pēmbe abu (Pembe Çayak, Pembe Sezen)

seyidā (Seyit Emir, Seyit Sezer)

b. Aile (soyada göre)

kara alilē (Aydoğan, Şeker)

karabacaklā (Aydoğan, Kartal)

mācırlā (Cambaz-Yılan, Korkmaz)

Kadın lakapları

āfet abu, alismol anne, bedel atçe, çıtırık fatme, dallas rādiye, dilsiz gelin, dilsiz kız, fettāniye gelin, fēziye, firdes kadi, güzel emne, ismet fatme, ismet karı, kara nāciye, kara zēra, kırcalı yenge, kurt üsnüye, kuruāşe, manav anne, meti atçe, mikerem, pampi atçe, pelvan āşe, sākibe abu, sēmki abu, sofurküş (sofu ürküş), rüveyse, zekiye fatme, zöre abu

Kadın adıyla ortaya çıkan aile lakapları

āfetlē (āfetler), fēziyelē (fevziyeler), güzel emnelē (güzel emineler), kırcalı yengelē (kırcalı yengeler), mikeremlē (mükerremler), mültezimelē (mültezimeler), nāziyelē (naziyeler), pelvan āşelē (pehlivan ayşeler), rüveyselē (rüveyseler), sēmkilē (semkiler), zekiyelē (zekiyeler)

Lakabın soyad olarak alınması

ateşlē (Ateş?), bayraktarlā (Bayrak?), köselē (Köse?)

Soyadın lakaplaşması

Ahmet Kurt (kurdāmet), Hasan Bal (balcı asan), Hüseyin Bayrak (bayrak üsēn), Hüseyin Köse (köselē), İsmail Kibar (kibarlā), Mehmet Ali Karanfil (karanfil), Mehmet Ateş (ateş mēmet), Mustafa Selamet (selāmet), Hasan Ateş (ateş asannā)

Ad ve soyadın lakap olarak kullanılması

ali bādem, ali bādemlē, ali demir, ali kibar, ārif bekar, asan çelik, asan karaman (Hasan Kırman), şaban ateş, şaban kay, mārem demir, mēmet çeker, mēmet çekerlē, sāfet yavaş, zînep oraz (Zeynep Horoz)

Adı lakap olanlar

alibircan (Ali Bircan Avuç), asanbasri (Hasanbasri Sezen), fîzi (Fevzi Akça), kāzım (Kazım Sezen), şāyip (Şuayip Avcı), şerifali (Şerif Ali Çetin)

Birden çok lakapla anılanlar

Ahmet Yavaş (āmet kuru, kuru āmet)

Ali Yavaş (ali kuru, kuru ali)

Beytullah Akarçay (başkâye, beykoz, islam beytulla, kırmızı beytulla)

Fatma Avcı (kırcalı abu, kırcalı anne, kırcalı yenge)

Hakkı Şeker (akkı aga, akkı çavış, çavış aga)

Hasan Akkaya (deliormanlı, formen, kınabaş asan, pampi asan, şişku asan)

Hüseyin Avcı (atip üsēn, korcu üsēn, titiz)

İbrahim Kılıç (belber ibrām, kāveci ibrām, koca ibrām)

İsmail Akarçay (kâye ismēl, sucu ismēl)

İsmail Kurt (abbamōlu, kurdōlu, kurdabba, kurdismēl)

Kamil Akça (kâmilcik, kâmil aga, kâmilā)

Osman Yavaş (osman kuru, kuru osman)

Salih Özen (bursalı sali, kara sali)

Sülale içi ikinci lakapla anılanlar

Ali Gül (kör ali; uzun āmetlē)

Hasan Akça (asan komşu; deli mustafalā)

Mehmet Yavaş (çete; kuru osmannā)

Mustafa Cambaz (iskopli; mācır mēmetlē)

Mustafa Doğan (kamacı; maraşallā)

Muzaffer Şeker (çetin; şeriflē)

Salim Avcı (koca sālim; kōrcu üsennē)

Salim Gezer (küçük sālim; matarcılā; sālimālā)

Ağaç bitki adıyla kurulan lakaplar

abanoz, çavdarlā, karanfillē, tursaklā

Bebek diliyle ilgili lakaplar

meti (mehmet), mıka, pınyali (Pınye Ali)

Hayvan adıyla kurulan lakaplar

koç āmet, kurdali, kurdanne, kurdōlu, kurt abba, kurdismēl, kurt mıstafa, oraz ali, oraz amza, oraz nūri, tavşan āmet, tosun

Malzeme adıyla kurulan lakaplar

ali gödek, kara çivi, koltuk üsēn, matarcı, takkeli, takoz

Millet ve soy âidiyeti bildiren lakaplar

arnavıt aga, çerkez anne, japon āmet, kırcalı yusuf, mācır ismēl, manav anne, pomak anne, tatar anne, toskalā

Vücut özelliği bildiren lakaplar

a. Yapı (fizik)

akkaş osman, alikellē, arık asan, çolak asannā, çolak üsēn, dilsiz āmet, dilsiz kız, karabacak, kel māmıt, kınabaş, kırbaş, koca ibrām, kör ali, kurubüzük, küçük mēmet, palabıyık, sār islam, şişgöbek asan, şişku asan, topal alibrām, uzun āmet, takoz, yanık beytulla, yantirik

b. Renk

ak anne, boz asan, kara ali, kara irecep, kara nāciye, kara osman, kara sali, kırmızı beytulla, kırmızı mıstafa, pēmbe abu

Atıf bildiren lakaplar

arık asan, boylulā, deli ibrām, deli mıstafa, dilsizlē, garip ali, îtiyar mēmet, koca ismēl, kopuk üsēn, kuru osman, küçük mēmet, maşakkat asan, sār ömerlē, sofulā, yamyam āmet

Ünvan adıyla kurulan lakaplar

acı alilē, āfız āmet, ākif oca, akkı çavış, atiplē, bāryeli, bayraktarlā, beyōlu, ekizlē, fāri usta, ilmi bey, ilmi usta, imam ali, kâye mēmet, kedikli, komandu, korcu üsēn, maraşal āmet, molla mēmet, nefer āmet, paşa islam, rāsim onbaşı, sıyye bekir, sofurküş, tēmen (teğmen)

Meslek adıyla kurulan lakaplar

belber ali, bozacı sülman, çoban āmet, doktur ibrām, îneci sülman, kamacı, kaptan, nalbant sālim, süpürgeci sālim

Küçültme bildirimli lakaplar

alilcik, aptiş, āmetçik, kâmilcik, mēmetçik, osmancık, ürküş (rüküş<rukiye)

Popüler kültür etkisiyle ortaya çıkan lakaplar

arabi, kılip, formen, dallas rādiye, iskopli, gül taksi, kîgın, pinki, sanatör

Galat-argo özellikteki lakaplar

acıböcü, aki feyim, aki islam, alismol anne, āmak āmet, beykoz (beytullah), çamır, çıtırık, fırti (fahrettin), gaygay, hubu, kopuk üsēn, perîli rāfet, pıdik ismēl, pınyali, pırdon (pardon), şîtan üsēn, takoz, yantirik

Lakap olan kişi adlarında atıf ve kısaltma

amiş : Ahmet adından kısaltma

aptiş : Abduş; abdi adından kısaltma

gagol : Gagovalı (Gagauz? gaga oğlu?)

meti : Mehmet adından kısaltma

mıka : Çocuk dilinde “mustafa” (mıkaka>mıka)

mıstın : Mustafa adından kısaltma

osi : Osman adından kısaltma

sēmki : Seniha adından kısaltma

Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş lakaplar

(Eski/kullanılmayan lakaplar)

abanoz, abbamōlu, acı māmıt, ak anne, ākif aga, alismol anne, amiş abba, arnavıt aga, balcı üsēn, bāryeli, bozacı sülman, büyük alilē, çerkez anne, çolak asannā, çolak kadir, dāvıt aga, deli ramadan, efelē, eminālā, ferîde anne, irecep asannā (Soyad: Arslan), kaçak asannā, kadirbeş, kara alilē (Soyad: Aydoğan), karabacaklā (Soyad: Kartal), kedikli, koltuk üsēn, kopuk üsēn, korcu üsēnnē, kurdismēl, kurdōlu, kurt abba, küçük alilē, küçük asan, mıka abba, mıstıncık, mıstın abba, mıstın zēra, mıtar āmet, nalbant sālim, nasıfā, pampi ali, pelvan abba, selim çavışlā, seyit üsēn, süvāri abba, şefkedā, şîtan üsēn, tāsil āmet, tatar anne, tavşan āmet

Lakaplarda geçişme/göçüşme

Aile içi lakaplarda görülen soyadı farklılığı kadınlar için evlilik yoluyla ortaya çıkmakta ve kızlık aile lakabı varlığını sürdürmektedir (pampi ūrye, zînep oraz).

Erkeklerde ise içgüveylik veya evlat edinilmeyle ilgili benzer bir durum söz konusudur (aptişlē-kātip ali; kuru osmannā-kuru mēmet)

Lakaplarda zıtlaşma

koca sālim-küçük sālim, kuru osman-şişku asan, uzun āmet-takoz

Lakaplarla ilgili söz ve deyimler

îsan lābıyla anılır, lābı ne, lābına bakmak, lābına lāyık olmak, lābından oşlaşmak, lābından oşlaşmamak, lābını bilmek, lābını biyēnmek, lābını sürdürmek, lābını taşımak, lābınız ne, lābıyla yaşamak, lāp almak, lāp dakmak günahtır, lāp vermek…

Ağaköy’de lakaplarla ilgili tavırlar

Kırbaş Mustafa

Mustafa Gezen altmışlı yılların sonuna doğru cari rejime tepki olarak şahsen protest bir tavır geliştiren ve köyde şapkayı çıkarıp atan bir daha da giymeyen ilk kişidir. Köyde başkabak gezmeye başlayınca kırlaşmış saçları dikkat çekmiş ve kendisine “kırbaş” lakabı verilmiştir. Evli bir erkeğin şapkasız dolaşması, şekillenmiş “tersine örf”e göre kınanıp yadırganmış ama o tavrını hiç terk etmemiştir. Ardından örme takke giydiği görülmüş, bunun üzerine kırbaş’ın yanına “takkeli” lakabı da eklenmiştir. Onun tekke ve Kuran kurslarını çok sevip desteklemesine bakılarak takkeli, bazen “tekkeli” biçimine bürünmektedir.

İlmi Bey’in beyliği

İlmi Aga (Hilmi Avuç) askerden tezkere alırken arkadaşı Temel’e adres vermiş “Köye gelince beni İlmi Bey deye sor, eyēr tanıyan çıkmazsa, dükânı varmış, yanında da İbrām Aga’yı çalıştırıyōmuş dersin” diye tembihlemiş. Gel zaman git zaman Temel’in yolu Biga’ya düşmüş, tutmuş Ağaköy’e gitmiş, kāveye girip selām kelam ojbeşten sōra “Uy, ben İlmi Bey’i arayrum, dükânı varmuş dā! Yanında İbrāyim Aga çalışurmuş” demiş. Herkes gülmeye başlamış. Meyēr dükkân İbrām Aga’nınmış, bizim İlmi de yanında getir götür işi yaparmış. O günden sonra İlmi’nin adına bir de bey eklenmiş, lakabı “ilmi bey” olmuş.

Deliā’nın mevlit okutması

Kırklı yıllar… Mustafa Avcı kendisinde bir eksiklik hissetmektedir. Ayrıca lakabı “deli” olanlara tarifsiz bir ilgi duymakta ve kendisine de deli denmesini istemektedir. Bu dileğini yakın çevresine açar ve “deli mıstafa” diye anılmaya başlanır. İş iyice yaygınlaşınca bizim Mustafa Avcı’nın cömertliği tutar, sevincinden bir akşam evde dostlarına kutlama ziyafeti çeker (Mevlit okuttu diyenler de vardır). Artık Deliā (deli ağa) olmuştur.

Ağaköy’de kullanılan mahlaslar

Yalnız Ozan, Çobanoğlu

Ağaköy’de kullanılan müstear isimler

Hurşit Özdingil

III. AĞAKÖY’DEKİ KİŞİ ADLARI ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME

Köydeki kişi adlarının çoğu gelenekli adtır. “çağrı, eray, erhan, ertuğrul; betül, gökçen, selcen, sevde” vb. ise yeni konulan adlardır.

Yaygın erkek adları

ali, āmet (ahmet), asan (hasan), ibrām (ibrahim), irecep (recep), ismēl (ismail), mıstafa (mustafa), mēmet (mehmet), osman, üsēn (hüseyin)

Az görülen erkek adları

abdurrahim, abdurrahman, aptiş (abduş), feti (fethi), şāyip (şuayip), üsmen (hüsmen), veli, veysel

Kadın kişi adları

Kadın adlarının çoğu Arapça ve dişi (müennes) çekimlidir.

anife (hanife), bedirye (bedriye), fetiye (fethiye), fikirye (fikriye), ilmiye (hilmiye), kadirye (kadriye), nādiye, nāyle (nahile), nāyme (naime), nūrye, rabiye (rabia), rādiye, rayime (rahime), rāyle (rāhile), remziye, sabirye (sabriye), sāmiye, sāyme (saime), selîme, sülbiye, şāziye, şükürye (şükrüye), ūrye (huriye), ülbiye (hülbiye), üsniye (hüsnüye), vasfiye…

Yaygın kadın adları

anife (hanife), āşe (ayşe), atçe (hatice), emne (emine), fatme (fatma), selîme, şerife, zînep (zeynep)

Az görülen kadın adları

āfet, ākime (hakime), beysine, cüveriye, eftādiye, elēme (elhāme), elmas, emetullah, firdes (firdevs), mültezime, müzyem (müzeyyen), pēmbe, sülbiye, şahsine, ülbiye (hülbiye), üngül (ümmügül), üngüsün (ümmügülsüm), ürkiye (rukiye), ürküş (rüküş; rukiye), zelye (zeliha), zöre (zühre), zümbürye (zümriye)

Gerçek ad kayıtlı ad

belber alilēn mārem’in (Muharrem Sezen) kayıtlı kişi adı “erdoğan”dır ama bu durumu aile ve yakın çevresi dışında pek bilinmez.

Ad değiştirme (isim tashihi)

İki örnek belirlendi:

Nurcan Sezer, adını “fatma” olarak değiştirmiştir.

Halil Tekin, adını “halil ertuğrul” olarak değiştirmiştir.

Soyad değiştirme

Ağaköy’de yetmişli yıllarda birkaç ailenin soyadı değişikliğine gittiği görülür:

mācır mēmetlē (muhacir mehmetler) “yılan” olan soyadını “cambaz”,

mēmetlēn alilē (mehmetlerin aliler) “çeker” soyadını “şeker”,

yavaş osmannā (yavaş osmanlar) “güçlü” olan soyadını “yavaş” biçiminde değiştirmiştir.

IV. SONUÇ

Lakaplar aile (sülale) ve kişi bildirimlidir. Ağaköy’de herkesin olmasa da her sülalenin bir lakabı vardır, bunun yanında birden çok lakapla anılan aileler de görülür. Kişiye özgü lakap çok yaygın değildir. Kişiler sülale lakabına atfen çağrılır.

Aynı sülalede değişik lakap kolları ortaya çıkabilir (sālimālar: küçük sālimler, matarcılar, nefer āmetler, paşalar).

Aynı sülale birden çok farklı lakapla anılabilir (karabacaklar, kara zēralar)

Aynı sülalenin ilk ana lakabı unutulup birbiriyle ilgisiz ana kollar ortaya çıkabilir (bayraktarlar; māremler).

Lakapların çoğu kişi adı kökenlidir.

Çok az lakap soyadı olarak alınmıştır (verilmiştir). Bazen soyadların da sonradan lakaplaştığı görülür [Mehmet Ali Karanfil (karanfil), Hasan Bal (balcı asan)].

Eski lakapların devamlılığı yaygın değildir.

Aynı sülaleden bir kişinin meslek, beceri, olay vb. yönden temayüz etmesiyle mevcut lakap değişebilir. Belli süre iki lakap bir arada yaşar. Muhtemelen ikinci lakap eskinin yerini alır (selim çavışlar-ibrām agalar).

Yergi amaçlı lakaplar azdır, çoğu âidiyet bildirimlidir.

Gelecekte hangi lakapların kalıcı olacağı ve hangilerinin değişeceği ya da kullanılmaz olacağını kestirmek mümkün değildir. Sosyal durum ve olaylarda olan ve oluşu belirleme esastır. Tahmin yürütmek hem yersiz hem de sağlıksız bir tutum olacaktır.

V. SÖZLÜK / TASNİF (aa-zz)

LAKAP YAZI DİLİ SOYAD DURUM

abanozlar

abanozlā Abanozlar Abanoz Eski lakap

abanoz Abanoz Abanoz (Mehmet) Eski lakap

abanoz mēmet Abanoz Mehmet Abanoz II. lakap

abanoz oran Abanoz Orhan Abanoz (Orhan)

tenzîle abu Abanoz (Tenzile)

abbaslar

appazlā Abbaslar Bilen

appaz āmet Abbas Ahmet Bilen

appaz osman Abbas Osman Bilen

appaz osmannā Abbas Osmanlar Bilen II. lakap

appaz sabri Abbas Sabri Bilen

fāri usta Fahri Usta Bilen (Fahri)

japon āmet Japon Ahmet Bilen

abduş ağalar

aptişālā Abduş ağalar Çiftçi

alilcik aptişlē Halilcik Abduşlar Çiftçi II. lakap

alilciklē Halilcikler Çiftçi Eski lakap

aptişlē Abduşlar Çiftçi II. lakap

kātip ali Keskin (Ali)

āfetler

āfetlē Afetler Kırman

āfet abu Afet Abu Kırman Kadın lakabı

āfet abulā Afet Abular Kırman II. lakap

arnavıt aga Arnavut Aga Kırman (Mehmet) Eski lakap

arnavıt asan Arnavut Hasan Kırman

asan karaman Hasan Kırman Kırman

ahmet çavuşlar

āmet çavışlā Ahmet Çavuşlar Türkan

îtiyar mēmet İhtiyar Mehmet Türkan (Mehmet)

pinki Pinky Türkan (Mehmet) II. lakap

akkaşlar

akkaşlā Akkaşlar Biber

akkaş mıstafa Akkaş Mustafa Biber

akkaş osman Biber

ali güveyiler

ali güvēlē Ali Güveyiler Avuç

alibircan Avuç (Ali Bircan)

beyōlu Beyoğlu Avuç (Ahmet) II. Lakap

çamır Çamur Avuç (Sebahattin)

alikeller

alikellē Alikeller Öztürk

ākif oca Akif Hoca Öztürk (Akif)

alikel ākif Öztürk (Akif)

alikel mēmet Alikel Mehmet Öztürk (Mehmet)

alikel sali Alikel Salih Öztürk

āmak āmet Ahmak Ahmet Öztürk

topal alibrām Topal Halilibrahim Öztürk

ali onbaşılar

alemboşlā Ali Onbaşılar Yılmaz

ali çavış Ali Çavuş Yılmaz (Ali)

kurdanne Kurt Anne Yılmaz (Rahime) Eski lakap

alismollar

alismollā Aliş Mollalar? Özen

alismol anne Aliş Molla Anne? Özen (Hatice) Eski lakap

arık asan Arık Hasan Özen (Hasan) Eski lakap

arık asannā Arık Hasanlar Özen II. Lakap

remzilē Remziler Özen II. Lakap

remzi aga Özen (Remzi)

remzi agalā Remzi Agalar Özen II. Lakap

zöre abu Zühre Abu Özen (Zühre) Eski lakap

amişler

amişlē Amişler Kamış

amiş abba Kamış (Mehmet) Eski lakap

amiş ali Kamış (Ali)

çolak üsēn Çolak Hüseyin Kamış

deli ibrām Deli İbrahim Kamış

deli ibrāmlā Deli İbrahimler Kamış Sülale içi lakap

kātip üsēn Katip Hüseyin Kamış II. lakap

kātip üsennē Katip Hüseyinler Kamış II. lakap

arif bekarlar

ārif bekarlā Arif Bekarlar Bekar

ārif bekār Bekar (Arif)

ateş ahmetler

ateş āmetlē Ateş Ahmetler Ateş

ateş āmet Ateş Ahmet Ateş

ateş ālit Ateş Halit Ateş (Halit)

ateş mēmet Ateş Mehmet Ateş (Mehmet)

şaban ateş Ateş (Şaban)

ateş aliosmanlar

ateş alosmannā Ateş Aliosmanlar Küçükateş

ateş abba Küçükateş (Aliosman)

ateş yusuf Küçükateş (Yusuf)

ateş yusuflā Ateş Yusuflar Küçükateş

çavış Çavuş Küçükateş (Rıdvan)

ekizlē İkizler Küçükateş Sülale içi lakap

maşakkat asannā Maşekkat Hasanlar Küçükateş Sülale içi lakap

maşakkat asan Maşekkāt Hasan Küçükateş (Hasan)

ateş hasanlar

ateş asannā Ateş Hasanlar Ateş

ateş asan Ateş Hasan Ateş

ateş nūri Ateş

B

bayraktarlar

bayraktarlā Bayraktarlar Bayrak

bayrak acı Bayrak Hacı Bayrak (Mehmet)

bayrak üsēn Bayrak Hüseyin Bayrak (Hüseyin)

bayrak ziya Bayrak (Ziya)

komandu Komando Bayrak (Hüseyin) II. lakap

perîli rāfet Bayrak (Rafet)

boz asannā Boz Hasanlar Bayrak Sülale içi lakap

boz asan Boz Hasan Bayrak (Hasan)

asan terzi Hasan Terzi Bayrak (Hasan)

deli mıstafalā Deli Mustafalar Bayrak

deli mıstafa Deli Mustafa Bayrak (Mustafa)

kara üsēn Kara Hüseyin Bayrak (Hüseyin)

zînep oraz Zeynep Horoz Bayrak (Zeynep) Kadın lakabı

balcılar

balcılā Balcılar Bal

balcı asan Balcı Hasan Bal

balcı asannā Balcı Hasanlar Bal

balcı bekir Bal

balcı mēmet Balcı Mehmet Bal

balcı mikerem Balcı Mükerrem Bal Kadın lakabı

balcı üsēn Balcı Hüseyin Bal Eski lakap

kara çivi Bal (Hüseyin)

mikeremlē Mükerremler Bal II. lakap

bedeller

bedellē Bedeller Yavuz

bedel āmet Bedel Ahmet Yavuz (Ahmet) Eski lakap

bedel atçe Bedel Hatice Yavuz Kadın lakabı

bedel celil Yavuz

bedel eşref Yavuz (Eşref) Eski lakap

bedel eşref Yavuz (Eşref) Aynı lakap

bedel mēmet Bedel Mehmet Yavuz

bedel üsēn Bedel Hüseyin Yavuz

manav anne Yavuz (Zühre) Kadın lakabı

berberler

belberlē Berberler Sezen

belber alilē-I Berber Aliler Sezen Sülale içi lakap

belber ali-I Berber Ali Sezen (Ali)

zekiyelē Zekiyeler Sezen II. lakap

belber alilē-II Berber Aliler Sezen Sülale içi lakap

belber ali-II Berber Halil Sezen (Halil)

belber beytulla Berber Beytullah Sezen

belber mārem Berber Muharrem Sezen

sanatör Senatör Sezen (Beytullah) II. Lakap

belber aptullalā Berber Abdullahlar Sezen Sülale içi lakap

belber aptulla Berber Abdullah Sezen

pelvan āşe Pehlivan Ayşe Sezen (Ayşe)

pelvan āşelē Pehlivan Ayşeler Sezen II. lakap

sefer aptulla Sefer Abdullah Sezen (Sefer)

belber asannā Berber Hasanlar Sezen Sülale içi lakap

belber asan Berber Hasan Sezen

belber etemlē Berber Ethemler Sezen Sülale içi lakap

belber osman Berber Osman Sezen

kâzım Sezen (Kazım)

belber mēmetlē Berber Mehmetler Sezen

belber mēmet Berber Mehmet Sezen

küçük üsēn Küçük Hüseyin Sezen (Hüseyin)

belber selimlē Berber Selimler Sezen Sülale içi lakap

belber selim Berber Selim Sezen (Selim) Eski lakap

aki feyim Aki Fehim Sezen

asanbasri Hasanbasri Sezen (Hasan Basri)

asanbasrilē Hasanbasriler Sezen Sülale içi lakap

rādifelē Radifeler Sezen II. lakap

boylular

boylulā Boylular Çetinkaya

boylāmet Boylu Ahmet Çetinkaya Eski lakap

boylosman Boylu Osman Çetinkaya

boylüsēn Boylu Hüseyin Çetinkaya

boylu yusuf Çetinkaya

kara nevriye Çetinkaya (Nevriye)

zekeriyelē Zekeriyalar Çetinkaya Sülale içi lakap

bozacı süleymanlar

bozacı sülmannā Bozacı Süleymanlar Bozacı

bozacı sülman Bozacı Süleyman Bozacı Eski lakap

bozacı etem Bozacı Ethem Bozacı

bursalılar

bursalılā Bursalılar Özen

bursalı asan Bursalı Hasan Özen

bursalı fēmi Bursalı Fehmi Özen

bursalı sali Bursalı Salih Özen

bursalı sebāttin Bursalı Sebahattin Özen

kara sali Kara Salih Özen

paşa atçe Paşa Hatice Özen Kadın lakabı

Ç

çavdarlar

çavdarlā Çavdarlar Ceylan

çavdar āmet Çavdar Ahmet Ceylan

çavdar irfan Ceylan

çavdar rāyim Çavdar Rahim Ceylan

çerkez anne

çerkez anne Çerkes Anne Ay (Nuriye) Eski lakap

idayet aga Hidayet Aga Ay (Hidayet)

kara nāciye Ay (Naciye) Kadın lakabı

çıtırıklar

çıtırıklā Çıtırıklar Boran

çırak āmet Çırak Ahmet Boran (Ahmet) II. Lakap

çırak āmet Çırak Ahmetler Boran II. lakap

çıtırık ali Boran

çıtırık āmet Çıtırık Ahmet Boran (Ahmet)

çıtırık emne Çıtırık Emine Boran (Emine) Kadın lakabı

çıtırık fatme Çıtırık Fatma Boran

çoban ahmetler

çoban āmetlē Çoban Ahmetler Emir Eski lakap

çoban āmet Çoban Ahmet Emir Eski lakap

firdes kadi Firdevs Kadı Emir Kadın lakabı

çolak hasanlar

çolak asannā Çolak Hasanlar Meydan Eski lakap

çolak asan Çolak Hasan Meydan Eski lakap

şerifā Şerif Ağa Meydan (Şerif) Eski lakap

D

davut aga

davıt aga Davut Aga Kızıl (Davut) Eski lakap

tatar anne Kızıl (Ayşe) Eski lakap

deli mustafalar

deli mıstafalā Deli Mustafalar Akça

asan komşu Hasan Komşu Akça

asān komşulā Hasan Komşular Akça Sülale içi lakap

deli mıstafa Deli Mustafa Akça

kopuk üsēn Kopuk Hüseyin Akça Eski lakap

osman komşu Akça (Osman)

deli ramadanlar

deli ramadannā Deli Ramadanlar Uzun

deli ramadan Uzun (Ramadan) Eski lakap

dilsizler

dilsizlē Dilsizler Filiz

dilsiz karı Filiz (Naciye) Eski lakap

dilsiz güvē Dilsiz Güveyi Selamet (Mustafa)

dilsiz kız Selamet (Hatice)

selāmet Selamet (Mustafa)

dirhemsizler

diremsizlē Dirhemsizler Gül

diremsiz Dirhemsiz Gül Eski lakap

diremsiz āmet Dirhemsiz Ahmet Gül

diremsiz ismēl Dirhemsiz İsmail Gül

diremsiz mēmet Dirhemsiz Mehmet Gül

gül taksi Gül (Ahmet) II. Lakap

doktorlar

dokturlā Doktorlar Gül

acılā Hacılar Gül II. lakap

acı Hacı Gül (Mehmet)

acıböcü Gül

doktur ibrām Doktor İbrahim Gül (İbrahim) II. lakap

îneci ibrām İğneci İbrahim Gül (İbrahim) II. lakap

sıyye ibrām Sıhhiye İbrahim Gül (İbrahim) II. lakap

E

efeler

efelē Efeler Efe Eski lakap

senā abu Seniha Abu Efe Eski lakap

G

gagollar

gagollā Gagovalılar Ballı

gagallu Gagovalı Yanık (Osman) Eski lakap

gagallu mıstafa Ballı (Mustafa)

kara osman Ballı (Osman)

üsmenā Hüsmen Ağa Ballı (Hüsmen)

üsmennē Hüsmenler Ballı II. Lakap

göçler

göçlē Göçler Şimşir

āmetçik Ahmetçik Şimşir (Ahmet) II. Lakap

āmetçiklē Ahmetçikler Şimşir Sülale içi lakap

dallas rādiye Şimşir (Radiye) Kadın lakabı

göç alîme Göç Halime Şimşir (Halime) Kadın lakabı

göç āmet Göç Ahmet Şimşir (Ahmet) II. lakap

göç fatme Göç Fatma Şimşir (Fatma)

göç mēmet Göç Mehmet Şimşir (Mehmet) II. lakap

göç osman Şimşir (Osman)

mēmetçik Mehmetçik Şimşir (Mehmet)

mēmetçiklē Mehmetçikler Şimşir Sülale içi lakap

mültezimelē Mültezimeler Şimşir Sülale içi lakap

osmancık Şimşir (Osman) II. lakap

H

hacılar

acılā Hacılar Akarçay

kâye ismēl Kahya İsmail Akarçay (İsmail)

korcu ismēl Korucu İsmail Akarçay (İsmail) II. lakap

küçük acılā Küçük Hacılar Akarçay II. lakap

ömer çavışlā Ömer Çavuşlar Akarçay II. lakap

sucu ismēl Sucu İsmail Akarçay (İsmail) II. lakap

hacı aliler

acalilē Hacı Aliler Kılıç

acali Hacı Ali Kılıç (Ali) Eski lakap

hacı akifler

acāküflē Hacı Akifler Sakar

acāküf Hacı Akif Sakar (Akif) Eski lakap

hacı mahmutlar

acı māmıtlā Hacı Mahmutlar Özkan

māmıtlā Mahmutlar Özkan II. lakap

acı māmıt Hacı Mahmut Özkan (Mahmut) Eski lakap

arabi Özkan (Muhittin)

arabi Özkan (Mehmet)

mıttinnē Muhittinler Özkan Sülale içi lakap

veysellē Veyseller Özkan II. lakap

hacı osmanlar

acosmannā Hacı Osmanlar Kaya

acosman anne Hacı Osman Anne Kaya (Reşide) Kadın lakabı

sēmki abu Seniha Abu Kaya Kadın lakabı

sēmkilē Semkiler Kaya II. lakap

tēmen Teğmen Kaya (Mehmet)

tēmennē Teğmenler Kaya II. lakap

hafız ahmetler

āfız āmetlē Hafız Ahmetler Badem

āfız alilē Hafız Aliler Badem Eski lakap

āfız āmet Hafız Ahmet Badem Eski lakap

ali bādem Ali Badem Badem (Ali)

ali bādemlē Ali Bademler Badem Sülale içi lakap

îneci bekir İğneci Bekir Badem (Bekir)

kedikli Gedikli Badem (İbrahim) Eski lakap

sıyye bekir Sıhhiye Bekir Badem (Bekir) II. lakap

hatipler

atiplē Hatipler Avcı

deliā Deli Ağa Avcı (Mustafa)

deliālā Deli Ağalar Avcı Sülale içi lakap

deli mıstafa Deli Mustafa Avcı

dilsiz āmet Dilsiz Ahmet Avcı

dilsiz gelin Avcı (Elmas) Kadın lakabı

kâzımālā Kazım Ağalar Avcı Sülale içi lakap kâzımā Kazım Ağa Avcı (Kazım) Eski lakap

zekiye fatme Zekiye Fatma Avcı (Fatma) Kadın lakabı

kara fatme Kara Fatma Avcı (Fatma) II. lakap

atip mēmetlē Hatip Mehmetler Avcı Sülale içi lakap

atip mēmet Hatip Mehmet Avcı (Mehmet)

kırcalılā Kırcalılar Avcı II. lakap

kırcalı yengelē Kırcalı Yengeler Avcı II. lakap

kırcalı abba Avcı (Mehmet) II. lakap

kırcalı abu Avcı (Fatma) Kadın lakabı

kırcalı anne Avcı (Fatma) II. lakap

kırcalı asan Kırcalı Hasan Avcı (Hasan)

kırcalı bilâl Avcı (Bilal)

kırcalı yenge Avcı (Fatma) II. lakap

kırcalı yusuf Avcı (Yusuf)

gaygay yusuf Avcı (Yusuf) II. lakap

atip üsennē Hatip Hüseyinler Sülale içi lakap

ava gelin Havva Gelin Avcı (Havva)

atip üsēn Hatip Hüseyin Avcı (Hüseyin) II. lakap

korcu üsēnnē Korucu Hüseyinler Avcı Eski lakap

koca sālim Avcı (Salim)

koca sālimlē Koca Salimler Avcı Sülale içi lakap

korcu üsēn Korucu Hüseyin Avcı II. lakap

titiz Avcı (Hüseyin) II. lakap

rāyimālā Rahim Ağalar Avcı Sülale içi lakap

rāyimlē Rahimler Avcı II. lakap

atip osmannā Hatip Osmanlar Avcı Sülale içi lakap

şāyip aga Şuayip Aga Avcı (Şuayip)

şāyipŞuayipler Avcı Sülale içi lakap

hazırçocuklar

azırçocuklā Hazırçocuklar Çırak

azırçocuk Hazırçocuk Çırak (Mehmet) Eski lakap

hikmet agalar

ikmet agalā Hikmet Agalar Soydaş

ikmet aga Hikmet Aga Soydaş (Hikmet)

pampi ūrye Pampi Huriye Soydaş (Huriye)

hilmi beyler

ilmi beylē Hilmi Beyler Avuç

ilmi bey Hilmi Bey Avuç (Hilmi)

horozlar

orazlā Horozlar Horoz

oraz abba Horoz Abba Horaz (Hamza)

oraz ali Horoz Ali Horoz

oraz alilē Horoz Aliler Horoz Sülale içi lakap

oraz amza Horoz Hamza Horoz Eski lakap

oraz amzalā Horoz Hamzalar Horoz Sülale içi lakap

oraz anne Horoz Anne Horoz (Rüveyde) Eski lakap

oraz ibrām Horoz İbrahim Horoz Eski lakap

oraz mēmet Horoz Mehmet Horoz

oraz osman Horoz Osman Horoz

oraz nūrilē Horoz Nuriler Horoz Sülale içi lakap

oraz nūri Horoz Nuri Horoz Eski lakap

İ

ibrahim agalar

ibrām āgalā İbrahim Agalar Pelvan II. lakap

ibrām aga İbrahim Aga Pelvan

selim çavışlā Selim Çavuşlar Pelvan Eski lakap

ibrahim ağalar

ibrāmālā İbrahim Ağalar Dişli

acı necāti Hacı Necati Dişli (Necati)

aptişā Abduş Ağa Dişli (Abduş) Eski lakap

iğneci süleymanlar

îneci sülmannā İğneci Süleymanlar Aydemir

îneci sülman İğneci Süleyman Aydemir

sıyye sülman Sıhhiye Süleyman Aydemir II. lakap

sülman aga Süleyman Aga Aydemir II. lakap

imam aliler

imam alilē İmam Aliler Menekşe

emetulla abu Emetullah Abu Menekşe (Emetullah)

imam ali Menekşe

yakıp Yakup Menekşe (Yakup)

islamlar

islāmlā İslamlar Akarçay

başkâye Baş Kahya Akarçay (Beytullah) II. lakap

beykoz Akarçay (Beytullah) II. lakap

islam aptulla İslam Abdullah Akarçay

islam asan İslam Hasan Akarçay

islam beytulla İslam Beytullah Akarçay (Beytullah) II. lakap

kırmızı beytulla Kırmızı Beytullah Akarçay (Beytullah) II. lakap

koca āriflē Koca Arifler Akarçay Sülale içi lakap

koca ārif Akarçay

mēmet ustalā Mehmet Ustalar Akarçay Sülale içi lakap

mēmet usta Mehmet Usta Akarçay (Mehmet)

K

kaçak hasanlar

kaçak asannā Kaçak Hasanlar Akarsu

kâye mēmet Kāhya Mehmet Akarsu

meti Mehmet Akarsu (Mehmet) Eski lakap

meti āmet Meti Ahmet Akarsu (Ahmet)

meti mıstafa Meti Mustafa Akarsu (Mustafa)

meti atçe Meti Hatice Akarsu (Hatice) Kadın lakabı

metilē Metiler Akarsu Sülale içi lakap

osilē Osiler Akarsu Sülale içi lakap

osi Osman Akarsu (Osman) Eski lakap

rāmilē Rahmiler Akarsu Sülale içi lakap

rāmiā Rahmi Ağa Akarsu (Rahmi)

sāmilē Samiler Akarsu Sülale içi lakap

kadirbeş

kadirbeş Kadir Divan Eski lakap

mıstafa divāne Divan (Mustafa)

kahveci hüseyinler

kāveci üsēnnnē Kahveci Hüseyinler Sümbül

ali gödek Sümbül (Ali)

ali gödeklē Ali Gödekler Sümbül Sülale içi lakap

kāveci alilē Kahveci Aliler Sümbül II. lakap

şîtan üsēn Şeytan Hüseyin Sümbül Eski lakap

kâmilcikler

kâmilciklē Kamilcikler Akça

fîzi Fevzi Akça

kâmilālā Kamil Ağalar Akça II. lakap

kâmil aga Akça (Kamil)

kâmilcik Akça (Kamil)

kâmilcik irecep Kamilcik Recep Akça (Recep)

karabacaklar I

karabacaklā Karabacaklar Aydoğan

kara zēralā Kara Zehralar Aydoğan II. lakap

kara zēra Kara Zehra Aydoğan Kadın lakabı

kara zēra abu Kara Zehra Abu Aydoğan Kadın lakabı

karabacak ismēl Karabacak İsmail Aydoğan

karabacaklar II

karabacaklā Karabacaklar Kartal Eski lakap

karabacak ismēl Karabacak İsmail Kartal (İsmail) Eski lakap

kara aliler I

kara alilē Kara Aliler Aydoğan Eski lakap

kāveci ali aga Kahveci Halil Aga Aydoğan (Halil) Eski lakap

terzi sāmi Aydoğan (Sami)

kara aliler II

kara alilē Kara Aliler Şeker

kara ali Şeker (Ali)

kara irecep Kara Recep Şeker

kara hasanlar

kara asannā Kara Hasanlar Aydın

aki islam Aydın (İslam)

kara asan Kara Hasan Aydın (Hasan)

sār islam Sağır İslam Aydın (İslam) II. lakap

kara ismailler

kara ismēllē Kara İsmailler Yaldız

garip ali Yaldız (Ali)

ismēlālā İsmail Ağalar Yaldız II lakap

kaptan Yaldız (Mehmet) Eski lakap

kaptannā Kaptanlar Yaldız Sülale içi lakap

kaptan mēmet Kaptan Mehmet Yaldız (Mehmet)

kara ismēl Kara İsmail Yaldız (İsmail) Eski lakap

kılip Clip Mehmet (Yaldız)

kırmızı Yaldız (Mustafa)

kırmızı mıstafa Kırmızı Mustafa Yaldız (Mustafa) II. lakap

şişgöbek asan Şişgöbek Hasan Yaldız (Hasan)

rzi ismēl Terzi İsmail Yaldız (İsmail)

kara mehmetler

kara mēmetlē Kara Mehmetler Yıldız

kara āmet Kara Ahmet Yıldız

kara ibrām Kara İbrahim Yıldız

kara osmanlar

kara osmannā Kara Osmanlar Altınbaşak

anife gelin Hanife Gelin Altınbaşak (Hanife) Kadın lakabı

kara ibrāmlā Kara İbrahimler Altınbaşak Sülale içi lakap

kara ibrām Kara İbrahim Altınbaşak

zülkânilē Zülkaniler Altınbaşak Sülale içi lakap

zülkerā Zülker Ağa Altınbaşak (Zülkani)

karanfiller

karanfillē Karanfiller Karanfil

karanfil āmet Karanfil Ahmet Karanfil

karanfil Karanfil (Mehmet Ali)

karanfil mēmet Karanfil Mehmet Karanfil (Mehmet)

kâtipler

kâtiplē Katipler Keskin

kâtip alilē Katip Aliler Keskin Eski lakap

kîgın Keegan Keskin (Mustafa)

kerim ağalar

kerimālā Kerim Ağalar Yaldız

çakıcı Yaldız (Neşat)

kerimā Kerim Ağa Yaldız (Abdulkerim)

kerimā anne Kerim Ağa Anne Yaldız (Fatma)

köse emne Köse Emine Yaldız (Emine) Kadın lakabı

kuru neşat Yaldız (Neşat) II. lakap

yavaş kerimlē Yavaş Kerimler Yaldız II. lakap

yavaş kerim Yaldız (Abdulkerim) II. lakap

yavaş kerim kāsı Yavaş Kerim Karısı Yaldız (Fatma) II.lakap

kibarlar

kibarlā Kibarlar Kibar

kibar abba Kibar (İsmail) Eski lakap

büyük alilē Büyük Aliler Kibar Eski lakap

kibar ali Kibar

kibar anne Kibar (Hanife)

kibar mıstafa Kibar Mustafa Kibar

kobaklar

kobaklā Kobaklar Keskin

kobak asan Kobak Hasan Keskin

kobak asannā Kobak Hasanlar Keskin II. lakap

kobak ismēl Kobak İsmail Keskin

kobak osman Keskin

kobak üsēn Kobak Hüseyin Keskin

koca aliler

koca alilē Koca Aliler Akarsu

koca ali Akarsu (Ali)

koca hasanlar

koca asannā Koca Hasanlar Gezen

koca asan Koca Hasan Gezen Eski lakap

 

koca ibrahimler

koca ibrāmlā Koca İbrahimler Kılıç

belber ibrām Berber İbrahim Kılıç II. lakap

kāveci ibrām Kahveci İbrahim Kılıç II. Lakap

koca feti Koca Fethi Kılıç

koca ibrām Koca İbrahim Kılıç (İbrahim)

komser Komiser Kılıç (Ahmet)

pıdik ismēl Pındik İsmail Kılıç (İsmail)

koca ismailler

koca ismellē Koca İsmailler Gezen

gizli çocuk Gezen (Hüseyin)

kırbaş Gezen (Mustafa)

koca ismēl Koca İsmail Gezen Eski lakap

molla Gezen (Mehmet)

molla mēmet Molla Mehmet Gezen (Mehmet) II. lakap

takkeli Gezen (Mustafa) II. lakap

koca yusuf

koca yusuf Menekşe (Yusuf) Eski lakap

yāya yusuf Yahya Yusuf Menekşe (Yusuf) Eski lakap

koç ahmetler

koçāmetlē Koç Ahmetler Tatlıdilli

karāni aga Tatlıdilli (Karani)

karāni agalā Karani Agalar Tatlıdilli II. lakap

koç āmet Koç Ahmet Tatlıdilli (Ahmet)

terzi amit Terzi Hamit Tatlıdilli

koltuk hüseyinler

koltuk üsēnnē Koltuk Hüseyinler Tekin Eski lakap

koltuk üsēn Koltuk Hüseyin Tekin Eski lakap

köseler

köselē Köseler Köse

köse abba Köse (Hüseyin) Eski lakap

köse anne Köse (Azize) Eski lakap

köse beytulla Köse Beytullah Köse

köse mārem Köse Muharrem Köse

köse mēmet Köse Mehmet Köse

köse zînep Köse Zeynep Köse Kadın lakabı

zînep abu Zeynep Abu Köse II. lakap

kurt ahmetler

kurdāmetlē Kurt Ahmetler Kurt

kurdāmet Kurt Ahmet Kurt

kurt mēmet Kurt Mehmet Kurt

kurt üsnüye Kurt Hüsniye Kurt Kadın lakabı

kurt aliler

kurdalilē Kurt Aliler Kurt

kurdali Kurt Ali Kurt (Ali)

kurt ismailler

kurdismēllē Kurt İsmailler Kurt

kurdismēl Kurt İsmail Kurt (İsmail) Eski lakap

abbamōlu Abbam Oğlu Kurt (İsmail) Eski lakap

ferîde anne Kurt (Feride) Eski lakap

kurdōlu Kurdoğlu Kurt (İsmail) Eski lakap

kurt abba Kurt (İsmail) Eski lakap

kurt mustafalar

kurt mıstafalā Kurt Mustafalar Orta

güzel emne Güzel Emine Orta Kadın lakabı

güzel emnelē Güzel Emineler Orta II. lakap

kurdibrām Kurt İbrahim Orta

kurt mıstafa Kurt Mustafa Orta (Mustafa)

kurt sali Kurt Salih Orta

kurubüzükler

kurubüzüklē Kurubüzükler Keskin

kurubuzük ali Keskin (Ali) Eski lakap

kurubüzük alilē Kurubüzük Aliler Keskin II. lakap

kuru osmanlar

kuru osmannā Kuru Osmanlar Yavaş

kurulā Kurular Yavaş II. lakap

ali kuru Yavaş (Ali)

āmet kuru Ahmet Kuru Yavaş (Ahmet)

çete Yavaş (Mehmet) Sülale içi lakap

kuru ali Yavaş (ali) II. lakap

kuru āmet Kuru Ahmet Yavaş II. lakap

kuru āşe Kuru Ayşe Yavaş (Ayşe) Kadın lakabı

kuru mēmet Kuru Mehmet Yavaş (Mehmet)

kuru osman Kuru (Osman) Eski lakap

kuru osman Yavaş (Osman) Aynı lakap

osman kuru Yavaş (Osman) II. lakap

küçük hasanlar

küçük asannā Küçük Hasanlar Mert

ak anne Mert (Ayşe) Eski lakap

küçük asan Küçük Hasan Mert Eski lakap

küçük āmetlē Küçük Ahmetler Mert Sülale içi lakap

fēziye Fevziye Mert Kadın lakabı

fēziyelē Fevziyeler Mert II. lakap

küçük āmet Küçük Ahmet Mert

küçük mehmetler

küçük mēmetlē Küçük Mehmetler Tekin

küçük mēmet Küçük Mehmet Tekin (Mehmet)

kara şaban Tekin

kara şabannā Kara Şabanlar Tekin Sülale içi lakap

M

mahmut kerimler

māmıt kerimlē Mahmut Kerimler Şimşir

māmıt kerim Mahmut Kerim Şimşir

mareşallar

maraşallā Mareşallar Doğan

cüveriye Cüveyriye Doğan (Cüveyriye) Kadın lakabı

maraşal Mareşal Doğan (Ahmet)

maraşal mıstafa Mareşal Mustafa Doğan (Mustafa)

fırti Doğan (Fahrettin)

kamacı Doğan (Mustafa) II. Lakap

mehmetlerin aliler

mēmetlēn alilē Mehmetlerin Aliler Şeker

alilagalā Ali Agalar Şeker II. Lakap

mēmet çeker Mehmet Şeker Şeker (Mehmet)

nazmi usta Şeker (Nazmi)

yamyam āmet Yamyam Ahmet Şeker (Ahmet)

mehmetemin agalar

mēmedemin agalā Mehmetemin Agalar Kula Eski lakap

çolak kadir Kula (Kadir) Eski lakap

kadifeciler Kula II. lakap

rāfi aga Kula (Rafi)

mıkalar

mıkalā Mıkalar Ayhan

mıka abba Mıka Abba Ayhan Eski lakap

mıka āmet Mıka Ahmet Ayhan

mıka kerim Ayhan (Kerim)

mıstıncıklar

mıstıncıklā Mıstıncıklar Eriş

mıstın abba Eriş (Ahmet) Eski lakap

mıstın āmet Mıstın Ahmet Eriş (Ahmet) Eski lakap

mıstın anne Eriş (Zehra) Kadın lakabı

mıstın zēra Mıstın Zehra Eriş (Zehra) II. lakap

mıstıncık zēra Mıstıncık Zehra Eriş (Zehra) II. lakap

mıstıncık Eriş (Ahmet) II. lakap

küçük alilē Küçük Aliler … Eski lakap

muhacirler I

mācırlā Muhacirler Yılan-Cambaz

mācır āmetlē Muhacir Ahmetler Yılan Sülale içi lakap

mācır āmet Muhacir Ahmet Yılan

mācır mıstafa Muhacir Mustafa Yılan

sofu āmet Sofu Ahmet Yılan

sofu mıstafa Sofu Mustafa Yılan II. lakap

sofulā Sofular Yılan II. lakap

sofurküş Sofu Ürküş Yılan Kadın lakabı

sofurküşlē Sofu Ürküşler Yılan II. lakap

mācır ismellē Muhacir İsmailler Yılan Sülale içi lakap

mācır ismēl Muhacir İsmail Yılan Eski lakap

nāziye abu Naziye Abu Yılan (Naziye) Kadın lakabı

nāziye mıstafa Naziye Mustafa Yılan (Mustafa)

nāziyelē Naziyeler Yılan II. lakap

mācır mēmetlē Muhacir Mehmetler Cambaz Sülale içi lakap

iskopli Skoply Cambaz (Mustafa)

mācır mēmet Muhacir Mehmet Cambaz

mācır üsennē Muhacir Hüseyinler Yılan Sülale içi lakap

mācır üsēn Muhacir Hüseyin Yılan Eski lakap

muhacirler II

mācırlā Muhacirler Korkmaz

koca mācır Koca Muhacir Korkmaz (Mehmet)

mācır ibrāmlā Muhacir İbrahimler Korkmaz Sülale içi lakap

mācır ibrām Muhacir İbrahim Korkmaz

sali mēmetlē Salih Mehmetler Korkmaz Sülale içi lakap

sali mēmet aga Salih Mehmet Aga Korkmaz

muharremler

māremlē Muharremler Demir

ali demir Demir (Ali)

ali usta Demir (Ali) II. lakap

cevriye abu Cüveriye Abu Demir

ilmi usta Hilmi Usta Demir (Hilmi)

mārem anne Muharrem Anne Demir (Selime) Eski lakap

mārem demir Muharrem Demir Demir

mārem usta Muharrem Usta Demir II. lakap

nūri demir Demir (Nuri)

nūri usta Demir (Nuri) II. lakap

pırdon Pardon Demir (Hüseyin) II. lakap

üsēn usta Hüseyin Usta Demir

muhsinler

mūsinnē Muhsinler Şeker

mūsin abba Muhsin Abba Şeker (Muhsin)

mūsin anne Muhsin Anne Şeker (Ayşe)

mūsin āmetlē Muhsin Ahmetler Şeker II. lakap

mūsin āmet Muhsin Ahmet Şeker (Ahmet)

muhtar Ahmetler

mıtar āmetlē Muhtar Ahmetler Kenar

mıtar āmet Muhtar Ahmet Kenar (Ahmet) Eski lakap

mustafa ağalar

mıstafālā Mustafa Ağalar Özcan

ismet fatme İsmet Fatma Özcan (Fatma) Kadın lakabı

ismet karı Özcan (İsmet) Kadın lakabı

küçük pala Özcan (Ahmet)

mümin kāsı Mümin Karısı Özcan (İsmet) II. Lakap

müminālā Mümin Ağalar Özcan Sülale içi lakap

müminā Mümin Ağa Özcan (Mümin)

müminlē Müminler Özcan Sülale içi lakap

pala āmet Pala Ahmet Özcan (Ahmet)

pala mıstafa Pala Mustafa Özcan (Mustafa)

palalā Palalar Özcan II. lakap

palabıyık Özcan (Ahmet) II. lakap

tosun Özcan (Mehmet)

N

naim ahmetler

nāyim āmetlē Naim Ahmetler Filiz

nāyim āmet Naim Ahmet Filiz (Ahmet)

nāyim anne Naim Anne Filiz (Nazife) Eski lakap

nāyimōlu Naim Oğlu Filiz (Arif) Eski lakap

nalbantlar

nalbantlā Nalbantlar Aydın

hubu Aydın (İlhan)

mıstın şerîfe Aydın (Şerife) Kadın lakabı

nalbant ismēl Nalbant İsmail Aydın

nalbant lütfü Aydın

nalbant sālim Aydın Eski lakap

nalbant sālimlē Nalbant Salimler Aydın II. lakap

takoz Aydın (Lütfü)

 

nasuh ağalar

nasıfālā Nasuh Ağalar Fil Eski lakap

nasıfā Nasuh Ağa Fil (Nasuh) Eski lakap

nasıf abba Nasuh Abba Fil (Nasuh) Eski lakap

nasıf anne Nasuh Anne Fil (Hatice) Eski lakap

nihat ağalar

niyadālā Nihat Ağalar Ferah

niyatlā Nihatlar Ferah II. lakap

niyadā Nihat Ağa Ferah Eski lakap

sākibe abu Sakibe Abu Ferah Kadın lakabı

niyaziler

niyazilē Niyaziler Eriş

P

pampiler

pampilē Pampiler Akkaya

kınabaşlā Kınabaşlar Akaya Sülale içi lakap

deliormanlı Akkaya (Hasan) II. lakap

formen Forman Akkaya (Hasan) II. lakap

kınabaş asan Kınabaş Hasan Akkaya (Hasan) II. lakap

kınabaş Akkaya (Hüseyin)

pampi asan Pampi Hasan Akkaya (Hasan) II. lakap

pampi Akkaya (Osman) Eski lakap

pampi alilē Pampi Aliler Akkaya Eski lakap

şişku asan Şişko Hasan Akkaya (Hasan) II. lakap

pehlivanlar

pelvannā Pehlivanlar Ballı

davılcı abba Davulcu Abba Ballı (Mehmet) Eski lakap

pelvan abba Pehlivan Abba Ballı (Mehmet) Eski lakap

seydali aga Seyit Ali Aga Ballı (Seyit Ali)

pınye aliler

pınyalilē Pınye Aliler Çayak

pınyali Pınye Ali Çayak Eski lakap

pınyelē Pınyeler Çayak II. lakap

mbe abu Pembe Abu Çayak Kadın lakabı

pınye selim Çayak Sülale içi lakap

R

raşitler

şitlē Raşitler Koşucu

onbaşılā Onbaşılar Koşucu Sülale içi lakap

onbaşı Koşucu (Rasim)

rāsim onbaşı Koşucu (Rasim) II. lakap

rāşit mıstafalā Raşit Mustafalar Koşucu Sülale içi lakap

rāşit mıstafa Raşit Mustafa Koşucu (Mustafa)

rāşit oca Raşit Hoca Koşucu (Raşit)

rāşit ismēllē Raşit İsmailler Koşucu II. lakap

rāşit ismēl Raşit İsmail Koşucu Eski lakap

recep hasanlar

irecep asannā Recep Hasanlar Arslan Eski lakap

irecep asan Recep Hasan Arslan (Hasan) Eski lakap

irecep fatme Recep Fatma Demir Eski lakap

karabıyık asan Karabıyık Hasan Arslan (Hasan) Eski lakap

rüveyseler

rüveyselē Rüveyseler Çelik

rüveyse Çelik (Rüveyse) Kadın lakabı

asan çelik Hasan Çelikler Çelik II. lakap

S

sağır ömerler

sār ömerlē Sağır Ömerler Gezen

kel māmıt Kel Mahmut Gezen (Mahmut)

māmıt oca Mahmut Hoca Gezen (Mahmut) II. Lakap

sār ali Sağır Ali Gezen (Ali)

salim ağalar

sālimālā Salim Ağalar Gezer

matarcılā Mataracılar Gezer Sülale içi lakap

matarcı Mataracı Gezer (Ali) Eski lakap

küçük sālimlē Küçük Salimler Gezer Sülale içi lakap

küçük sālim Gezer (Salim)

nefer āmetlē Nefer Ahmetler Gezer Sülale içi lakap

nefer Gezer (Ahmet)

nefer āmet Nefer Ahmet Gezer (Ahmet) II. lakap

yanık beytulla Yanık Beytullah Gezer (Beytullah)

paşalā Paşalar Gezer Sülale içi lakap

paşa Gezer (Mehmet) Eski lakap

islam paşa Gezer (İslam)

paşa islam Gezer (İslam) II. lakap

paşa üsēn Paşa Hüseyin Gezer (Hüseyin)

pampi atçe Pampi Hatice Gezer Kadın lakabı

pampi nūrye Pampi Nuriye Gezer Kadın Lakabı

selim ağalar

selimālā Selim Ağalar Ocak

ismēl usta İsmail Usta Ocak (İsmail)

ismēl ustalā İsmail Ustalar Ocak II. lakap

koca āşe Koca Ayşe Ocak (Ayşe) Kadın lakabı

küçük āşe Küçük Ayşe Ocak (Ayşe) Kadın lakabı

selim usta Ocak (selim)

seyitler

seyitlē Seyitler Sezer

ālim oca Halim Hoca Sezer (Halim)

köfteci Sezer (Mustafa)

seyidā Seyit Ağa Sezer (Seyit) Eski lakap

seyit üsēn Seyit Hüseyin Sezer Eski lakap

seyit ağalar

seyidālā Seyit Ağalar Emir

kāniye abu Emir (Kaniye)

seyidā Seyit Ağa Emir (Seyit)

bāryeli Bahriyeli Baykuş (Hasan) Eski lakap

süpürgeci sālimler

süpürgeci sālimlē Süpürgeci Salimler Akkaya

sālim abba Akkaya (Salim) Eski lakap

süpürgeci sālim Akkaya (Salim) Eski lakap

süpürgeci sālim Akkaya (Salim) Aynı lakap

süvariler

süvarilē Süvariler Uzun

ākif aga Uzun (Akif) Eski lakap

süvari abba Uzun (Hüseyin) Eski lakap

süvari ismēl Süvari İsmail Uzun (İsmail)

ökkeş Çetin (Hüseyin)

Ş

şerif aliler

şerif alilē Şerif Aliler Çetin

şerif ali Çetin (Şerif Ali)

şerifler

şeriflē Şerifler Şeker

akkı agalā Hakkı Agalar Şeker Sülale içi lakap

akkı aga Hakkı Aga Şeker

akkı çavış Hakkı Çavuş Şeker II. Lakap

çavış aga Çavuş Aga Şeker (Hakkı) II. Lakap

şerif mıstafalā Şerif Mustafalar Şeker Sülale içi lakap

çetin Şeker (Muzaffer)

şerif mıstafa Şeker (Mustafa)

şevket ağalar

şefkedālā Şevket Ağalar Kılıç

şefkedā Şevket Ağa Kılıç

şefket aga Şevket Aga Kılıç (Şevket) Eski lakap

şefketlē Şevketler Kılıç II. lakap

T

tahir ağalar

tāyirālā Tahir Ağalar Akarsu

asiye anne Akarsu (Asiye)

sātçı ābil Saatçi Habil Akarsu (Habil)

sātçı ādil Saatçi Adil Akarsu (Adil)

tāyir aga Tahir Aga Akarsu

tāyirlē Tahirler Akarsu II. lakap

tahsinler

tāsillē Tahsinler Bülbül

tāsil āmet Tahsin Ahmet Bülbül Eski lakap

tāsil āmetlē Tahsin Ahmetler Bülbül II. Lakap

topallar

topallā Topallar Dişli

topal anne Dişli (Fatma) Eski lakap

pomak anne Dişli (Fatma) II. lakap

toskalar

toskalā Toskalar Kay

toska bekir Kay

toska şaban Kay

toska mēmetlē Toska Mehmetler Kay Sülale içi lakap

toska mēmet Toska Mehmet Kay (Mehmet)

tursaklar

tursaklā Tursaklar Tursak

tursak āmet Tursak Ahmet Tursak

tursak amit Tursak Hamit Tursak

tursak ismet Tursak

tursak mēmet Tursak Mehmet Tursak

tursak osman Tursak

tavşan āmetlē Tavşan Ahmetler Ekinci Eski lakap

tavşan āmet Tavşan Ahmet Ekinci (Ahmet) Eski lakap

U

uzunlar

uzunnā Uzunlar Gül

kör ali Gül (Ali)

kör alilē Kör Aliler Gül Sülale içi lakap

uzun āmetlē Uzun Ahmetler Gül II. Lakap

uzun āmet Uzun Ahmet Gül

uzun salimler

uzun sālimlē Uzun Salimler Uzun Eski lakap

uzun sālim Uzun (Salim) Eski lakap

Y

yahyalar

yāyalar Yahyalar Şahin

yāya bilâl Yahya Bilal Şahin (Bilal)

yāya ibrāyim Yahya İbrahim Şahin (İbrahim) Eski lakap

yavaşlar

yavaşlā Yavaşlar Yavaş

yavaş asannā Yavaş Hasanlar Yavaş Sülale içi lakap

yavaş asan Yavaş Hasan Yavaş

yavaş ibrāmlā Yavaş İbrahimler Yavaş Sülale içi lakap

fettāniye gelin Yavaş (Fettaniye) Kadın lakabı

yavaş āmet Yavaş Ahmet Yavaş

yavaş ibrām Yavaş İbrahim Yavaş

yavaş mēmet Yavaş Mehmet Yavaş

yavaş osmanlar

yavaş osmannā Yavaş Osmanlar Yavaş

ilmi agalā Hilmi Agalar Yavaş Sülale içi lakap

sāfet yavaş Saffet Yavaş Yavaş

yavaş ibrām Yavaş İbrahim Yavaş

yavaş ilmi Yavaş Hilmi Yavaş

yavaş osman Yavaş (Osman) Eski lakap

Reklam Reklam
Bu yazı 2748 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Reklam
Reklam